സി.എം.ഒ പോർട്ടൽ ഓഫീസർ

 

സിന്ധു എ റ്റി
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി
പാളയം
വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം.
ഫോണ്‍: 0471-2322895, 9074157292, 8893599007
ഇ-മെയില്‍: ss.statelibrary@kerala.gov.in