അംഗത്വ ഫീസ് (റീഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന നിക്ഷേപം)
1. ‘എ’ ക്ലാസ് 400 രൂപ
2. ‘ബി’ ക്ലാസ് 300 രൂപ
3. ‘സി’ ക്ലാസ് 200 രൂപ
4. ‘ഡി’ ക്ലാസ് 100 രൂപ
5. ‘ഇ’ ക്ലാസ് 1500 രൂപ

പ്രതിമാസ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഇല്ല. തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ അംഗത്തിന് കുടിശ്ശിക ബാധ്യതയില്ലെങ്കില്‍ അംഗത്വം പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ അംഗത്വ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കും.

ബുക്ക് / ആനുകാലികങ്ങള്‍ ഡ്യൂ ചാര്‍ജുകള്‍
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള ഓരോ അധിക ദിവസത്തിനും 1 രൂപ (സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു).

ഓഡിറ്റോറിയം വാടക നിരക്കുകള്‍

1.) സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിരക്ക്.

1 ദിവസത്തേക്ക്: – 2070 രൂപ
2 ദിവസത്തേക്ക്: – 4140 രൂപ

2.)സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന നിരക്ക്.

1 ദിവസത്തേക്ക്: – 4140 രൂപ
2 ദിവസത്തേക്ക്: – 8275 രൂപ

മറ്റ് നിരക്കുകള്‍:

a. ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം : 3675 രൂപ
2 ദിവസത്തേക്ക് : 4200 രൂപ
b. പ്രതിദിനം വൈദ്യുതി നിരക്ക് : 500 രൂപ
(എക്സിബിഷനുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജുകൾ യഥാർത്ഥ ഉപഭോഗത്തെ       അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും)

വാട്ടർ ചാർജുകൾ 1 ദിവസത്തേക്ക് : 40 രൂപ
2 ദിവസത്തേക്ക് : 75 രൂപ

c. സേവനം / ക്ലീനിംഗ് നിരക്കുകൾ : പ്രതിദിനം 525 രൂപ

*കുറിപ്പ്: സർക്കാർ വകുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാടക സാധാരണ നിരക്കിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും, കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി / വാട്ടർ / സർവീസ് / ക്ലീനിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ ചാർജുകളും ആയിരിക്കും.

ബ്രൗസിംഗ് നിരക്ക്

അംഗങ്ങൾക്ക് : മണിക്കൂറിന് 20 രൂപ  ; 1/2 മണിക്കൂറിന് 15 രൂപ
അംഗമല്ലാത്തവർക്ക് : മണിക്കൂറിന് 35 രൂപ ; 1/2 മണിക്കൂറിന് 25 രൂപ

മറ്റ് നിരക്കുകൾ

  1. സ്കാനിംഗ് നിരക്കുകൾ – 20 രൂപ (ഒരു പേജിന്)
  2. പ്രിൻ്രിംഗ് നിരക്കുകൾ – 15 രൂപ (ഒരു പേജിന്)
  3. സി.ഡി റൈറ്റിംഗ് – 55 /- (ഒരു സിഡി, (ഉപയോക്താവ് സിഡി കൊണ്ട് വരണം)
  • തീയതി പരിവർത്തന സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് – ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് 60 രൂപ
  • പുതിയ അംഗത്വ കാർഡ് (കാർഡ് നഷ്‌ടപെട്ടു) – ഐഡി കാർഡിന് 50 രൂപയും ബോറോവേഴ്സ് ടിക്കറ്റിനു 25 രൂപയും
  • ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി രേഖകളുടെ പകർപ്പ് – 15 രൂപ (ഒരു പേജിന്)
  • ഗസറ്റിന്റെയും സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളുടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് – ആദ്യത്തെ പേജിന് 20 രൂപയും തുടർന്നുള്ള ഓരോ പേജിനും 15 രൂപ നിരക്കിൽ
  • പഴയ പത്രങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ പകർപ്പ് :

A3 വലുപ്പം  :           5 രൂപ
A4  വലുപ്പം :           3 രൂപ

  • റഫറൻസ് വിഭാഗം രേഖകളുടെ പകർപ്പ് :

A3 വലുപ്പം     :           5 രൂപ
A4  വലുപ്പം    :           3 രൂപ

ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ്  –       ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 6900 രൂപ