ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഒരു അംഗത്തിന്റെ ബോറോവേഴ്‌സ് ടിക്കറ്റോ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡോ നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ഇക്കാര്യം രേഖാമൂലം സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രേറിയനെ അറിയിക്കണം.
നഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ ബോറോവേഴ്‌സ് ടിക്കറ്റിനും 25 രൂപയും ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡിന് 50 രൂപയും പിഴ ഈടാക്കും. ഐഡി കാര്‍ഡിന്റെ പകര്‍പ്പിന് സ്റ്റാമ്പ് വലുപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ ആവശ്യമാണ്. ബാധ്യതകള്‍ തീര്‍ത്ത ശേഷം പുതിയ വായ്പക്കാരുടെ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും നല്‍കും.