മലയാള കാലഘട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജനനത്തീയതി ക്രിസ്തീയ കാലഘട്ടത്തിലെ തീയതിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യും, കൂടാതെ ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രേറിയന് നല്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഫീസ് 60 രൂപയാണ്. എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ ഈ സേവനം ലഭ്യമായിരിക്കും – ഞായറാഴ്ച ഒഴികെ.