സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രേറിയന്‍
പി കെ ശോഭന
0471-2322895 (എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ 40)
0471-2330321
മൊബൈല്‍ : 9447781895
ഇ-മെയില്‍ : slscl@statelibrary.kerala.gov.in
ഡെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രേറിയന്‍ (ബുക്ക് റൂം)
അശോകൻ പി യു
മൊബൈല്‍ : 9447582342, 0471-2322895
ഇ-മെയില്‍ : asokanputupadi@gmail.com
ഡെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രേറിയന്‍ (സാങ്കേതികവിഭാഗം)
മഞ്ജു പി എൽ
മൊബൈല്‍ : 9446511208
0471-2322895(എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ 33)
ഇ-മെയില്‍ : manjumadhu1adr@gmail.com

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
സിന്ധു ഏ റ്റി
 0471-2322895 (എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ 39)
0471-2330321
ഇ-മെയില്‍: ss.statelibrary@kerala.gov.in
ഡ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയന്‍മാര്‍
സുജ പി എച്ച്
മൊബൈല്‍: 9446520430
ഇ-മെയില്‍: sujaph74@gmail.com
മീര എച് എസ്
 മൊബൈല്‍: 9446047186
ഇ-മെയില്‍: meerahs77@gmail.com
ഐ റ്റി വിഭാഗം
ജോമോൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ(നോഡൽ ഓഫീസർ)
0471-2322895(എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ 33) നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ – ഐടി & ഇ-മെയില്‍: itnoscl@gmail.com, no.statelibrary@kerala.gov.in
സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
 0471-2322895 (എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ 34)
ഇ-മെയില്‍ : sa.statelibrary@kerala.gov.in